Livet i havet – vårt felles ansvar

Fiskeri- og havbruksnæringene er viktige sektorer i norsk økonomi. Fiskeridirektoratet har en sentral rolle som rådgiver til Nærings- og fiskeridepartementet, som forvalter og kontroll- og tilsynsmyndighet for denne sektoren.

Innenfor våre virksomhetsområder fiskeri og akvakultur er det mange spennende muligheter for jurister, og arbeidsoppgavene er veldig varierte. Det skjer stadig noe nytt i både fiskeri – og havbruksnæringen. 

Juristenes roller i direktoratet

Fiskeridirektoratet spiller en viktig rolle som fagdirektorat ved å bidra til utvikling av regelverket som setter rammene for utviklingen i fiskeri- og oppdrettsnæringen. Dette innebærer blant annet å bidra til kartlegging av biologisk mangfold og konkurrerende bruk, tildeling av ulike typer tillatelser, og utvikling og gjennomføring av kontroll og tilsyn med næringene. Juristene jobber derfor mye med regelverksarbeid, og samarbeider med andre etater, organisasjoner og forskningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til enkeltsaksbehandling av f.eks. reaksjoner ved lovbrudd og klagesaker.

Vi har også jurister som jobber med arbeidsrett, gjennomføring av varierte offentlige anskaffelser (for eksempel leie av fartøy til opprenskingstokt eller nytt IT-utstyr), inngåing og oppfølging av kontrakter (for eksempel husleiekontrakter), personvern og informasjonssikkerhet.  

Arbeidsmiljøet i Fiskeridirektoratet er tverrfaglig, med blant annet jurister, biologer, ingeniører, økonomer, geografer og samfunnsvitere. Samtidig er det et sterkt juristmiljø med kultur for faglige diskusjoner. 

Om næringene vi forvalter

I fiskerinæringen bidrar Fiskeridirektoratet med råd og utarbeider forslag til årlige nasjonale reguleringstiltak (forskrifter) for bl.a. fisk, reker, kongekrabbe, samt tang og tare. I tillegg arbeider vi med å inngå og følge opp internasjonale avtaler, som for eksempel avtaler om forvaltingssamarbeid med EU og Russland og kontrollavtaler med andre land.

I oppdrettsnæringen gjør arealbehov, miljøpåvirkning, og lus- og sykdomsutfordringer at man må se til ny teknologi og nye områder for å drive havbruk. I tillegg til tradisjonelle åpne merder i fjordene satses det derfor nå blant annet på akvakultur på land, lukkede og semi-lukkede anlegg i sjø, og anlegg på mer eksponerte lokaliteter i fjordene og til havs.

I havområdene møtes interesser som havbruk, fiskeri, havvind, olje og gass, og hensynet til naturmangfoldet. Akvakultur i nye områder innebærer nye potensielle arealkonflikter, og økt bruk av marine arealer kan legge press på fiskeriinteresser. På land møter akvakulturnæringen hensynet til naboer, annen næringsvirksomhet og irreversible naturinngrep. Fiskeridirektoratet arbeider med å bidra til bærekraftig næringsutvikling på begge fagområdene. 

Er du vår nye jurist?