Hvem er ESA? 

Vi passer på at Norge, Island og Liechtenstein oppfyller forpliktelsene sine etter EØS-avtalen, som sikrer disse landene tilgang til EUs indre marked. Vi ser til at regelverk og praksis i EFTA-landene ikke bryter med EØS-rettighetene til enkeltpersoner og bedrifter. Vi håndhever reglene for statsstøtte og holder øye med at selskaper som har virksomhet i EFTA-landene, følger konkurransereglene. Dette betyr at ESA jobber med mange ulike rettsområder, noe som gir en spennende arbeidshverdag. 

ESAs avdelinger

ESA har tre fagavdelinger: indre marked, konkurranse og statsstøtte, og juridisk avdeling.

Indre marked behandler saker som omhandler regler om det indre markedet i EU/EØS; enkelt fortalt alt som kan utgjøre en hindring for den frie bevegelsen av varer, tjenester, kapital og personer. Dette omfatter saker knyttet til arbeidsrett, immigrasjonsrett for EØS-borgere, mattrygghet og helse, transportsikkerhet, passasjerrettigheter, offentlige anskaffelser, personvern, produktsikkerhet, miljørett, finansielle tjenester, energilovgivning og mye mer.

Konkurranse og statsstøtte jobber med konkurranse- og statsstøttesaker. På konkurranserettsområdet arbeider avdelingen tett sammen med blant annet Konkurransetilsynet i Norge og EU-kommisjonen. På statsstøtteområdet jobbes det både med forhåndsgodkjenning av innmeldt støtte fra de tre EFTA-landene og med klager om påstått ulovlig statsstøtte.

Den siste fagavdelingen er den generelle juridiske avdelingen som fokuserer på kvalitetssikring og prosedyre, i tillegg til presse og informasjon. De som jobber i denne avdelingen er generalister, og kommer borti mange ulike rettsområder i sin arbeidshverdag.

Saker hos ESA

Når ESA overvåker implementeringen av EØS-regler i de tre EFTA-landene, undersøkes både den formelle implementeringen og hvordan reglene blir anvendt i praksis. Når en ny rettsakt blir gjennomført i nasjonal rett, må statene melde dette til ESA som kan følge opp med en undersøkelse av om gjennomføringen er god nok. Statene må også som hovedregel melde fra til ESA dersom offentlige myndigheter planlegger å tildele økonomisk støtte til et tiltak, og ESA vurderer så om dette utgjør lovlig støtte eller ikke.

Videre kan saker åpnes etter medieoppslag som gjør at ESA blir oppmerksom på forhold som bør undersøkes nærmere, eller etter klager fra privatpersoner eller selskap. Det er ikke noe krav om at klager skal ha brukt sine muligheter til å klage i hjemlandet før det sendes en klage til ESA.

ESA har ulike prosedyrer for de ulike typene saker. For saker som gjelder det indre marked, utveksles det informasjon med medlemsstaten saken gjelder, før ESA vurderer om det er grunn til å åpne en formell sak. Løses ikke saken gjennom denne prosessen med påfølgende traktatbruddsprosedyre, vil saken sendes til EFTA-domstolen for avgjørelse. På konkurranse- og statsstøtteområdet er det ESA som treffer endelig avgjørelse i saken etter å ha vurdert denne. ESA kan også pålegge bøter ved overtredelser av konkurransereglene. Dersom en slik sak skal gå videre til EFTA-domstolen, må ESA saksøkes av den avgjørelsen gjelder.

Juristarbeidsplass

Det jobber rundt 80 mennesker i ESA, og hoveddelen av disse er jurister. I konkurranse og statsstøtteavdelingen er det i tillegg en del økonomer, mens indre markedsavdelingen også har veterinærer. De ansatte i ESA må være fra et av de 30 EU/EØS-landene. Til sammen jobber det mennesker fra 18 forskjellige land i ESA. Arbeidsspråket er engelsk.

En vanlig dag på jobben vil variere veldig ut ifra hvilken avdeling og hvilke rettsområder en jobber med. I tillegg til å behandle saker deltar de ansatte i fagarbeidsgrupper, på møter med EU-kommisjonen og andre institusjoner, prosederer saker for EFTA- og EU-domstolen eller holder foredrag og kurs innenfor sine fagområder.

Juniorekspert i ESA

ESA tilbyr hvert år stillinger som juniorekspert til flere kandidater fra Norge, Island og Liechtenstein, som er ferdigutdannede (gjerne nyutdannede). Juniorekspertprogrammet er på 11 måneder og gir derfor mulighet til å komme godt inn i arbeidet til ESA. Hver avdeling tar imot flere junioreksperter og når du søker må du oppgi hvilken avdeling du ønsker å jobbe i.

Som juniorekspert i ESA vil du jobbe med EØS-rettslige problemstillinger i et meget internasjonalt miljø og få mulighet til å jobbe innenfor de fagområdene du er mest interessert i. Gjennom året vil juniorekspertene kunne delta på interessante seminarer og en høring i EFTA-domstolen i Luxembourg. I tillegg er det muligheter for å få reise til hjemlandet i offisielt ærend i løpet av året, enten som deltaker på møter med myndighetene, eller for å delta på Arbeidslivsdager eller lignende arrangementer. Flere av de tidligere juniorekspertene har fortsatt sin karriere i Brussel, enten i ESA eller i andre institusjoner og private bedrifter.

Juniorekspertene får dekket reise til og fra Brussel, egen møblert leilighet med alle utgifter dekket og i tillegg utbetalt 1700 euro i måneden. Juniorekspertene vil også være dekket av ESAs helse- og reiseforsikring under oppholdet i Brussel.

Mer informasjon

For mer informasjon kan du besøke ESAs hjemmeside 
Junior Professionals Programme | ESA (eftasurv.int)