– Fikk fast jobb på verdens beste arbeidsplass

Silje Juul Anthonsen fikk fast jobb rett etter studier i Bergen og praksisopphold hos Forbrukertilsynet. Med til sammen 140 ansatte i Porsgrunn, Stavanger, Tromsø og Longyearbyen, ble Silje en del av et ungt og sosialt arbeidsmiljø med en gjennomsnittsalder på 35 år.

Jeg har alltid vært veldig interessert i forbrukerrett. Da jeg skulle velge valgfag på studiet syntes jeg markedsføringsrett virket utrolig interessant, og det var da jeg dykket dypere inn i Forbrukertilsynets arbeid. Det som er interessant med markedsføringsrett er at det alltid dukker opp nye problemstillinger og nye markedsføringsmetoder. Forbrukertilsynets arbeid vil derfor alltid være viktig og relevant!

Hvordan var praksisoppholdet?

– Jeg hadde et praksisopphold i tilsynsavdelingen på seks uker, samtidig som jeg jobbet én dag i uken frem til jeg var ferdig med jusstudiet våren 2022. Samtidig skrev jeg masteroppgaven min her i tilsynsavdelingen. Jeg skrev om «Miljøpåstander fremsatt i markedsføring overfor forbrukere», og fikk dermed god hjelp fra bærekraftsgruppa under masterskrivingen.

– Under praksisoppholdet jobbet jeg med fagområdene netthandel og direktemarkedsføring, samtidig som jeg fikk prøve meg på litt andre fagområder også. Under praksisoppholdet fikk jeg mye erfaring, blant annet med å identifisere og vurdere utfordringer på ulike fagområder, foreta juridiske utredninger, ta opp saker med næringsdrivende gjennom brev og møter, veilede både næringsdrivende og forbrukere, og jeg fikk erfart hvor mye samarbeid det egentlig er mellom ulike tilsynsmyndigheter og andre organisasjoner.

Hva var den viktigste erfaringen du fikk?

– Å bruke jussen i praksis, og å sette meg inn i nye problemstillinger som jeg ikke hadde kunnskap om før. Samtidig vil jeg si at den viktigste erfaringen jeg fikk var å tolke og anvende EU/EØS-retten i samspill med norsk rett. Utrolig spennende å se hvordan dette henger sammen og hvordan dette anvendes i praksis. Dette fikk meg til å innse hvor viktig EU/EØS-retten egentlig er.

Hvordan ble du fulgt opp i praksisoppholdet?

– Jeg fulgte et oversiktlig opplæringsprogram som gjorde at jeg lærte om alt det grunnleggende.

– I Forbrukertilsynet får du tildelt en leder som har det overordnede ansvaret for deg som saksbehandler og som tildeler saker og oppgaver. For meg var lederen min alltid tilgjengelig og åpen for spørsmål dersom jeg hadde det, og passet på at alt gikk bra. 

– Jeg hadde også to dyktige faddere som alltid var tilgjengelig når jeg trengte hjelp. De hjalp meg opplæring og konkrete spørsmål dersom jeg hadde det. Fadderne mine var også de som så gjennom brev og lignende før disse ble sendt ut. 

Hvordan var arbeidsmiljøet?

– Arbeidsmiljøet i Forbrukertilsynet er kjempebra. Under praksisoppholdet ble jeg tatt godt imot. Inntrykket jeg fikk var at alle var nysgjerrige og interessert i det de jobbet med, og alle er alltid åpne for spørsmål og diskusjon. I Forbrukertilsynet sitter vi også i et åpent kontorlandskap, og følte selv at alle respekterte ro og konsentrasjon dersom man hadde behov for det. Samtidig har vi utrolig lyse og flotte lokaler her i Porsgrunn. Jeg vil også nevne at tilsynet er veldig åpne for dine egne tanker og vurderinger, og det er veldig åpent for å komme med forslag om hva slags saker man burde se nærmere på.

– Ellers finner Forbrukertilsynet, både internt i tilsynsavdelingen og på tvers av avdelingene, på mange forskjellige aktiviteter, alt fra ulike fysiske aktiviteter, til filmkveld/kino, lønningspils/brus, Quiz og lignende. Jeg vil si at jeg har fått veldig mange gode venner her.

Har du hatt nytte av oppholdet?

– Ja, veldig. Jeg har lært utrolig mye og blitt kjent med kjempemange flotte mennesker. Samtidig så fikk jeg meg jo jobb på verdens beste arbeidsplass før jeg ble ferdig med studiet!

– Jeg fikk også nytte av oppholdet under studiet mitt. Jeg hadde for eksempel markedsføringsrett som valgfag på jusstudiet og jeg skrev masteroppgave innenfor rettsområdet, så praksisoppholdet gjorde det lettere for meg til å forstå faget.

Tilsyn og tvisteløsning

Som jurist hos Forbrukertilsynet, vil du få jobb i et av Norges sterkeste fagmiljøer innen forbrukerrett. Alle kontorstedene og avdelingene våre har god kontakt, både faglig og sosialt, og har muligheter for hospitering.

Vi jobber tett sammen og lærer av hverandre, og møtes ofte utenom arbeidstid. Vi treffes også jevnlig til faglige samlinger på tvers av kontorstedene.

Ved alle kontorstedene våre jobber vi med mekling, og er det offentlige tvisteløsningstilbudet på forbrukerrettens område. Alle våre ansatte i Longyearbyen, Tromsø og Stavanger er jurister i tvisteløsningsavdelingen vår. Også ved hovedkontoret i Porsgrunn har vi jurister i tvisteløsningsavdelingen.

I Porsgrunn har vi også ansatte som jobber med andre oppgaver. Her sitter blant annet tilsynsavdelingen vår, som jobber for å forebygge og stanse ulovlig markedsføring og urimelige avtalevilkår. Avdelingen har også tilsyn med åpenhetsloven.

Også Forbruker Europa, vårt kontor som jobber for at det skal være tryggere og enklere for forbrukere å handle over landegrensene innenfor EU og EØS, sitter her.

Ledelsen og administrasjonen har også kontor i Porsgrunn, sammen med vår kommunikasjonsenhet og virksomhetstjenester som arkiv, IT og sentralbord.

Student ved Universitetet i Bergen?

Forbrukertilsynet deltar årlig på Arbeidslivsdagene ved det juridiske fakultetet i Bergen. I den forbindelse utlyser vi praksisopphold, som gjennomføres over fire uker ved vårt tvisteløsningskontor i Stavanger. Praksisoppholdet er lønnet, og gir studentene anledning til å få et innblikk i mange av arbeidsoppgavene juristene utfører hos oss, for eksempel mekling og forberedelse av saker for Forbrukerklageutvalget.

Møt oss gjerne på stand på Arbeidslivsdagene for å høre mer om denne muligheten!

Om oss

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som fører tilsyn med markedsføring og avtalevilkår, håndhever forbrukervernlovgivning og mekler i konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende.

Forbrukertilsynet er administrativt underlagt Barne- og familiedepartementet, og ledes av direktør Trond Rønningen. Forbrukertilsynets direktør blir utpekt av Kongen i statsråd for seks år av gangen.

Forbrukertilsynets rolle er nedfelt i markedsføringsloven. Tilsynets virksomhet er også regulert av forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv og forbrukerklageforskriften. Forbrukertilsynet håndhever forbrukervernreglene i både markedsføringsloven og en rekke andre lover.  

I Norge må alle som selger varer og tjenester til forbrukere forholde seg til forbrukerkjøpsloven. Dette er dermed en av de viktigste lovene som ligger til grunn for meklingsarbeidet vårt.

Vi deltar i en rekke internasjonale fora hvor vi jobber for et godt forbrukervern på tvers av landegrensene. To av de viktigste er International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) og det europeiske Consumer Protection Cooperation Network (CPC).

Fakta om tvisteløsningsavdelingen

Tvisteløsningsavdelingen holder til ved våre kontorer i Porsgrunn, Stavanger, Tromsø og på Svalbard.

I denne avdelingen driver vi med mekling i saker som gjelder varer og tjenester hvor det ikke finnes en godkjent klagenemnd, og som faller inn under forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven. Vi mekler også i saker hvor rettigheter og plikter ikke er regulert ved lov, for eksempel i tvist om leiebil.

Vi opptrer nøytralt og upartisk ved mekling i saker mellom privatpersoner, og mellom forbrukere og næringsdrivende. Målsetningen i den enkelte sak er å mekle frem en minnelig løsning mellom partene. Meklingen foregår i stor grad på telefon, men også per e-post og brev.

Hvis meklingen ikke fører til enighet, kan partene få tilbud om å ta saken videre til Forbrukerklageutvalget, som er et domstollignende organ som kan avgi rettslig bindende vedtak. Forbrukertilsynet har en sekretariatsfunksjon for Forbrukerklageutvalget. Dette innebærer at jurister i vår avdeling har ansvar for å forberede sakene for behandling ved å skrive utkast til vedtak som skal opp til avgjørelse i utvalget.

Fakta om tilsynsavdelingen

Tilsynsavdelingen holder til ved hovedkontoret vårt i Porsgrunn, og jobber for å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere. Vi fører tilsyn med at næringsdrivende overholder en rekke lover, slik som markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven, finansavtaleloven og åpenhetsloven.

Verktøyene vi bruker er blant annet veiledning, informasjon og dialog med næringsdrivende, samt vedtak og økonomiske sanksjoner.

Vi jobber innenfor mange ulike markeder, og prioriterer områder og problemstillinger etter føringer fra Barne- og familiedepartementet.