Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det er mange spennende muligheter som jurist i forsvarssektoren, både i Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt. Som jurist i Forsvarsdepartementet er man juridisk rådgiver for forsvarsministeren og forsvarssjefen innen blant annet krigens folkerett, forsvarsloven, sikkerhetsloven, arbeidsrett, erstatningsrett og kontraktsrett. Oppgavene omfatter også lov- og forskriftsarbeid, inngåelse av internasjonale avtaler, oppfølging av rettssaker og rådgivning i krisesituasjoner og væpnet konflikt. Forsvarsdepartementet har både sivilt og militært ansatte jurister. Som militærjurist jobber du blant annet med planlegging og gjennomføring av militære operasjoner, og er juridisk rådgiver innen internasjonal og operasjonell rett.

Studenttilbud:

Forsvarsdepartementet har hospitantstillinger for jusstudenter gjennom fakultetenes hospitantordning.

Kommuneadvokaten i Oslo

Hvem er vi?
Kommuneadvokaten i Oslo («KAO») er et stort offentlig advokatkontor med
ca. 25 advokater. Kontoret ledes av kommuneadvokat Camilla Selman.
Hovedklienten vår er Oslo kommune, og vi gir juridisk bistand til bystyret,
byrådet og øvrige deler av kommunen. Vi holder til i trivelige lokaler ved
Rådhuset i Oslo.

Hvorfor jobbe hos KAO?
Oslo kommune er en av landets største virksomheter. Som kommunens
advokater får vi arbeide med både varierte og interessante
arbeidsoppgaver innenfor en rekke rettsområder. Dette får vi fordi vi er
rådgiver for Oslo kommune, som er landets største by og kommune, med
mange innbyggere og et stort næringsliv. Oslo kommune er for eksempel
blant de virksomhetene i Norge som inngår flest kontrakter, kommunen har
over 50 000 ansatte og den utøver forvaltningsmyndighet på en rekke
områder. Vi er også prosessfullmektig for kommunen i alle rettssaker.

Dette gjør at KAO er blant landets mest varierte sivilrettslige
advokatkontorer. Advokatene jobber med mange ulike rettsområder, blant
annet anskaffelsesrett, arbeidsrett, barnevernrett, entrepriserett,
erstatningsrett, EØS-rett, forvaltningsrett og kontraktsrett. Med kommunen
som klient får vi også profesjonelle klientkontakter som det er lett å
samarbeide med.

Utover det rent juridiske, kan sakene våre også reise krevende og
interessante problemstillinger av økonomisk, menneskelig eller strategisk
karakter.

Hos KAO får advokatene og advokatfullmektigene tidlig ansvar for egne
saker, med tett oppfølgning fra mer erfarne advokater. Vi har stor frihet til å
bestemme over egen arbeidshverdag. Våre advokater og
advokatfullmektiger går jevnlig i retten, og advokatfullmektiger hos oss får
advokatbevilling etter to år.

Vi har et uformelt, hyggelig miljø, med engasjerte advokater og gode faglige
diskusjoner. Det er åpne dører, og ingen faktureringskrav.

Hvis du har lyst til å arbeide variert og gå jevnlig i retten, er KAO altså
stedet for deg.

Eksempler på saker KAO har arbeidet med

Menneskerettigheter


Kommuneadvokaten har jevnlig saker som aktualiserer menneskerettslige
problemstillinger. For eksempel var Kommuneadvokaten rettslig medhjelper
da Høyesterett i februar 2020 behandlet flere barnevernssaker i
storkammer. Høyesterettsbehandlingen skjedde i kjølvannet av EMDs
behandling av en rekke saker om norsk barnevern. Vi har også mange
erstatningssaker på barnevernområdet, og har rolle som rettslig medhjelper
i sak som gjelder spørsmål om erstatning etter EMK artikkel 13 (sak 23-
112462SIV-HRET).

El-sparkesykler


Antallet el-sparkesykler for utleie har økt de siste årene i Oslo. Sommeren
2021 vedtok Oslo kommune en forskrift som regulerer utleie av el-
sparkesykler fra offentlig grunn. Tre utleieselskaper ba om midlertidig
forføyning mot Oslo kommune og hevdet at deler av forskriften var i strid
med EØS-avtalen. Kommuneadvokaten var Oslo kommunes
prosessfullmektig i saken. Utleieselskapene fikk ikke medhold i Oslo
tingrett. Ett selskap anket til Borgarting lagmannsrett, men fikk ikke
medhold der.

Entrepriserett


Oslo kommune har omfattende byggevirksomhet, og Kommuneadvokaten
har jevnlig rådgivnings- og prosedyreoppdrag innen entrepriserettens
område. Det gjelder alt fra skoler og vannrenseanlegg til kjente bygg som
Holmenkollbakken, Munch-museet og Deichman i Bjørvika. For eksempel
er kommuneadvokaten prosessfullmektig i en entreprisetvist om nye Jordal
Amfi – den nye ishockeyhallen på Vålerenga. Tvistesummen var på 450
mill., og hovedforhandlingen gikk over 10 uker i tingretten og 7 uker i lagmannsretten. Tingretten bestemte at kommunen skulle betale ca. ¼ av
omtvistede krav fra entreprenøren, og kommunen fikk medhold i ca. 1/3 av
sine motkrav. Lagmannsretten har ikke avsagt dom enda.

Karrieremuligheter hos KAO for studenter
Vi ansetter jusstudenter som lønnede traineer for en periode på fire uker.
Som trainee hos oss får du et innblikk i arbeidshverdagen ved et offentlig
advokatkontor. Dette innebærer at du blir en del av vårt trivelige og
uformelle arbeidsmiljø. Du vil få varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og
delta på sosiale arrangementer som finner sted under traineeoppholdet. Du
kommer til å arbeide med konkrete saker sammen med advokater ved
kontoret, og være med på gjennomføring av en sak for retten. Du vil få
tildelt en av kontorets advokater som veileder/fadder under oppholdet.

Neste søknadsfrist er 23. februar 2024. Oppholdet gjennomføres i
utgangspunktet høstsemesteret 2024 eller vårsemesteret 2025, men også
andre perioder kan være aktuelle. Du bør være ferdig med tredje studieår
ved tiltredelse, og ha gode resultater.

Fiskeri- og havbruksnæringene er viktige sektorer i norsk økonomi. Fiskeridirektoratet har en sentral rolle som rådgiver til Nærings- og fiskeridepartementet, som forvalter og kontroll- og tilsynsmyndighet for denne sektoren.

Vi tilbyr varierte juridiske oppgaver:

 • Utvikling av lover og forskrifter innen fiskeri og akvakultur
 • Offentlige anskaffelser av f. eks. fartøy
 • Enkeltsaksbehandling/ileggelse av reaksjoner
 • Tillatelser
 • Internasjonale forhandlinger av fiskekvoter
 • Og mye mer.

Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i Bergen, mens de øvrige arbeider ved våre 19 kontorer fra Fredrikstad til Vardø. Arbeidsmiljøet vårt er tverrfaglig, med blant annet jurister, biologer, ingeniører, økonomer, geografer og samfunnsvitere. Våre fagfolk har et stort fagmiljø, med lang kultur for faglige diskusjoner.

Hjemmeside: www.fiskeridir.no

LinkedinFiskeridirektoratet | LinkedIn

Facebook: Fiskeridirektoratet | Facebook

Instagram: Fiskeridirektoratet | Instagram

Twitter: Fiskeridirektoratet | Twitter

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Vi fører sivile rettssaker på vegne av staten og gir råd til forvaltningen i rettslige spørsmål. Vi jobber mest med domstolskontroll av forvaltningsvedtak og erstatningssaker, men fører også andre saker på vegne av staten. Andre fagområder vi jobber mye med er sivilprosess, menneskerettigheter, EØS-rett og arbeidsrett. 

Vi fører rettssaker i alle landets domstoler, samt i EMD- og EFTA-domstolen. Vi er ca. 50 advokater og advokatfullmektiger med god balanse i kjønn og alder, og mange av oss har møterett for Høyesterett. 

Regjeringsadvokaten ansetter hvert år flere jusstudenter som praktikanter. Et praktikantopphold varer vanligvis fire uker. Dette er en ordning embetet har stor glede og nytte av, og som studentene gir uttrykk for at de setter stor pris på.

Praktikantene får anledning til å følge flere saker innenfor ulike rettsområder. Arbeidsoppgavene består i å utrede juridiske problemstillinger, og å samarbeide med advokatene, for eksempel ved å skrive utkast til prosedyre eller ved å følge saken i retten. Praktikantordningen er en fin måte å danne seg et inntrykk av hvordan det er å arbeide hos Regjeringsadvokaten. Flere av studentene som tidligere har vært praktikanter, har senere blitt ansatt som advokatfullmektiger eller advokater ved embetet.

Vi har to ansettelsesrunder i året, med søknadsfrist i april og oktober. Stillingsannonsene legges ut på våre internettsider. Søkere bør ha avlagt eksamen på 3. avdeling eller tilsvarende, med gode resultater.

Høres dette interessant ut, eller har du spørsmål, kan du kontakte advokat Thea Westhagen Edell (twe@regjeringsadvokaten.no) eller advokat Sverre Runde (sru@regjeringsadvokaten.no).

Neste ansettelsesrunde har søknadsfrist 1. april 2024. Høstens ansettelsesrunde vil ha søknadsfrist 1. oktober.

Motiveres du av en jobb med mening?

Sykehusinnkjøp leverer tjenester til norske sykehus. Vil du være med på laget?

Vi rekrutterer stadig nye medarbeidere til lokasjoner rundt om i hele Norge, og vil gjerne ha unge og nyutdannede søkere. Som vår kollega vil du ta del i det viktige samfunnsoppdraget vårt: Å levere sykehusene den beste avtalen, hver gang.

Hos oss vil du jobbe med et bredt spekter av rettsområder: Offentlige anskaffelser, kontraktsrett og forvaltningsrett, offentleglova med mer. Vi har jurister i mange stillinger hos oss, både som leder, i innkjøpsfaglige stillinger, og i tillegg i en egen juridisk avdeling med flere kontorer. Vi er oppfatt av samfunnsansvar, og jobber aktivt med etisk handel og miljøvennlige innkjøp.

Om oss:

 • Godt arbeidsmiljø og stort kompetansemiljø
 • arbeidsmuligheter ved større kontorlokasjoner i hele landet
 • Et godt introduksjonsprogram
 • Hovedkontor i Vadsø
 • Til sammen rundt 300 kollegaer, med allsidig bakgrunn

Les mer om oss og se våre ledige stillinger på https://www.sykehusinnkjop.no.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er et av Norges største fagmiljøer innen erstatningsrett, helserett, forvaltningsrett, EU/EØS-rett, trygderett og prosedyre – og er Bergens største samlede fagmiljø for jurister. Vårt samfunnsoppdrag er å ta vare på rettssikkerheten til de som bruker og jobber i helsetjenestene. Vurderingene vi gjør er viktige for både enkeltpersoners livssituasjon og fellesskapets interesse i offentlig finansierte og velfungerende helsetjenester.

Hos oss får du jobbe med mange spennende juridiske og medisinske problemstillinger! Vi behandler klager på vedtak i over 50 sakstyper fra 14 offentlige instanser, er sekretariat for flere uavhengige nemnder og fører rettssaker i alle landets domstoler. Vi samarbeider også tett med Regjeringsadvokaten og forbereder anker til Trygderetten.

Vi har flere tilbud til studenter:

•                    deltidsstillinger

•                    sommerjobb

•                    praktikantordning

•                    praksisplasser

•                    masterstipend

•                    faglig veiledning til masterstudenter

•                    innføringsforelesninger i samarbeid med Juristforbundet – Student

Bli bedre kjent med oss og studenttilbudene våre på helseklage.no eller besøk oss på standen under ALD.

I Husleietvistutvalget går vi på jobb for å bidra til at leiemarkedet i Norge fungerer best mulig.

Vi er et domstollignende organ som både mekler og treffer vedtak i saker etter husleieloven. Vi gir også generell veiledning om rettigheter og plikter etter husleieloven.

Vil du jobbe som sommervikar hos oss i sommer? Vi søker 3 sommervikarer med kontorplass i Oslo, Bergen og/eller Trondheim.

Kom gjerne innom oss på arbeidslivsdagene for en prat!

For mer informasjon, besøk vår hjemmeside: www.htu.no

Klagenemndssekretariatet er en spennende arbeidsplass for jurister som ønsker å spesialisere seg innenfor flere interessante rettsområder, og samtidig bidra til å sikre rettssikkerhet i klagebehandlingen for de ni ulike klagenemndene organet betjener:

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Energiklagenemnda, Frivillighetsregisternemnda, Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer og Markedsrådet.

I Klagenemndssekretariatet får du jobbe med spennende regelverk sammen med Norges fremste eksperter innenfor sine rettsfelt. Vi ønsker å knytte til oss ambisiøse jurister med interesse for blant annet forvaltningsrett, konkurranserett, energirett og offentlige anskaffelser.

Vi tilbyr traineeopphold og masterstipend.

Sivilombudet kontrollerer at den enkelte borger ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ombudet arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tillitten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene. Dette skjer både ved behandling av klager fra innbyggerne og gjennom egne undersøkelser. Sivilombudet har i tillegg et mandat fra FN med ansvar som nasjonal forebyggende mekanisme mot tortur.

Statens vegvesen bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier. Vi skal utvikle gode veisystemer som alle kan bruke, der transporten ikke fører til alvorlig skade på mennesker eller miljø. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, og utvikling av digitale tjenester, sikrer vi trafikantene og næringslivet trygge og miljøriktige transportvalg.

For å utføre Statens vegvesens samfunnsoppdrag trenger vi engasjerte jurister i ulike deler av vår organisasjon, og vi kan tilby en stor bredde i rettsområder.

Studenttilbud:

 • Sommerstudent

Utredningsenheten i Høyesterett gir dommerne bistand i sakene for ankeutvalget. Dersom saken slipper inn til behandling, bistår utrederen med å forberede den muntlige avdelingsbehandlingen og kan også bli bedt om å utrede ulike problemstillinger under arbeidet med utkast til dom. For studenter tilbyr vi studentvikariat i sommerferien og deltidsstilling/skriveplass som studentutreder.

www.hoyesterett.no

Vil du jobbe i en aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljøer og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? 

Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 7000 ansatte med et felles samfunnsoppdrag: å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak. 

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Sommerstudent og sommervikar
 • Masterstudenter kan søke om tilgang til opplysninger fra Skatteetaten i forbindelse med masteroppgave.

Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Vi jobber med lovgivning på sentrale rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket og bistår regjeringen og departementene i juridiske spørsmål, blant annet gjennom tolkningsuttalelser om gjeldende rett. Vi deltar og forhandler også i ulike internasjonale fora, som Europarådet, FN, WTO og EU. Avdelingen består av tre enheter: enhet for privatrett, enhet for offentlig rett og enhet for strafferett og prosess.

Vi jobber med dagsaktuelle og spennende problemstillinger, ofte i skjæringsfeltet mellom juss og politikk. Våre ansatte deltar i mye internasjonalt arbeid, og det er mulighet for å reise mye hvis man ønsker det.

I Lovavdelingen er det høyt tempo, men samtidig tid til faglig fordypning. Vi kan tilby et veldig hyggelig miljø og dyktige kollegaer. Å jobbe i Lovavdelingen gir en unik mulighet til å bidra til utformingen av morgendagens regelverk, og dermed også til å forme samfunnet.

Vi ønsker oss flinke jurister som ønsker å jobbe med faglig utfordrende spørsmål, som er selvstendige, utadvendte, samarbeidsdyktige og gjerne har interesse for internasjonalt arbeid.

Les mer på www.lovavdelingen.no/jobb.

Studenttilbud:

 • Praktikantopphold
 • Manuduksjoner

Rettsområder:

Skattelovavdelingen: selskapsskatt, personskatt, internasjonal skatt, avgift, skatteforvaltning og toll.

Finansmarkedsavdelingen: Juristene i Finansmarkedsavdelingen arbeider med finansmarkedsrett, altså krav til tillatelse, organisering og atferd for institusjoner og aktører på finansmarkedene (som for eksempel børser, banker og fondsforvaltere). Dette omfatter forvaltningsrett, EØS-rett og annet internasjonalt samarbeid.

Jobben som politiadvokat:

Som påtalemyndigheten i politiet må man være utdannet jurist, og får tittel som politifullmektig, politiadvokat eller politiinspektør. Politifullmektig er man inntil man får utvidet påtalemyndighet, og må – i tillegg til yrkeserfaring – gjennomføre videreutdanning i regi av Politihøgskolen. Som politiadvokat leder man etterforskningen i straffesaker og avgjør påtalespørsmålet (dvs. om en sak skal henlegges eller iretteføres). 

Det er påtalemyndigheten som beslutter bruk av tvangsmidler. De mest praktiske maktmidlene som brukes i hverdagen er ransaking, pågripelse og beslag i ulike gjenstander. Politiadvokaten samarbeider med politiets etterforskere og patruljemannskaper, i tillegg til operasjonssentralen og innsatsleder.

Dersom bevis som fremskaffes under en politietterforskning er sterke nok til at politiadvokaten er overbevist om straffeskyld, tas det ut en tiltale som sendes til retten, hvis ikke forholdet kan avgjøres med mildere straffereaksjoner som f.eks. et forelegg. Når en tiltale behandles i retten, er det politiadvokaten som presenterer politiets bevis for dommerne, og har da rollen som aktor.  

Å jobbe i påtalemyndigheten krever samarbeidsevner med politi og andre eksterne aktører, kunnskap om politi- og straffeprosess i tillegg til straffeloven. I tillegg må man være komfortabel med å ta inngripende beslutninger og vurdere forholdsmessighet opp mot det bevisgrunnlaget som foreligger tidlig i en etterforskning. Som politiadvokat har man alltid en objektiv rolle til politiets arbeid og bevisgrunnlag. Det er en spennende, krevende, svært meningsfull og varierende jobb. 

Ingen studenttilbud.

Jurist ved Kontoret for voldsoffererstatning?

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) er et landsdekkende, statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Vårt kontor ligger i Vardø, og er en av Nord-Norges største juridiske arbeidsplasser.

Som jurist ved KFV vil du tilegne deg erfaring gjennom faglig interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, og fatte vedtak i enkeltsaker av stor betydning for individet. Vi jobber primært med forvaltnings-, straffe- og erstatningsrettslige problemstillinger, blant annet knyttet til bevisvurdering av straffbare handlinger og utmåling av erstatning.

Mange har KFV som sin første arbeidsplass etter studiene. De nyansatte gis grundig opplæring, og med økt kompetanse gis det også økt ansvar og gode muligheter for karriereutvikling internt.

Hvem ser vi etter?

Vi søker etter engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Vi er stolte av vårt aktive og sosiale arbeidsmiljø, og vektlegger personlige egenskaper ved ansettelse.

Kontorets studenttilbud

 • Praksisplasser i vårsemesteret. KFV dekker utgifter til bolig i praksisperioden.
 • Sommervikariater for kvalifiserte studenter.

Vi rekrutterer også nye saksbehandlere med jevne mellomrom. Følg oss gjerne på Linkedin og Facebook, eller sjekk vår hjemmeside, for oppdateringer.

Kom gjerne innom vår stand på arbeidslivsdagen og hør mer om hvordan du kan starte ditt Finnmarkseventyr med KFV i vakre og historiske Vardø.

Hjemmesidewww.voldsoffererstatning.no

LinkedinKontoret for voldsoffererstatning | LinkedIn

FacebookKontoret for voldsoffererstatning – Startside | Facebook

Tolletaten – Verdiskapende samfunnsbeskyttelse

Tolletaten er en etat under Finansdepartementet. Vi er organisert i fem divisjoner, og har nærmere 1550 ansatte. De ulike divisjonene har landsdekkende ansvar og ivaretar sitt fagområde i hele Norge. 

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlige og restriksjonsbelagte varer og sikrer statens inntekter gjennom riktige grunnlag for toll og avgifter. Dette gjør vi ved å ha kontroll på varestrømmene, og bidra til at lover og regler følges ved inn- og utførsel av varer. Dette gjelder blant annet regelverk for skatter og avgifter, samt lovgivning tilknyttet narkotika, alkohol, tobakk, legemidler, våpen, farlige stoffer, næringsmidler, dyr, miljø, avfall og immaterielle rettigheter. Tolletaten bidrar også til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser knyttet til vareflyten inn og ut av landet. Videre har vi en rolle som en viktig verdiskaper. Tolletaten medvirker til finansiering av offentlige tjenester ved at vi registrerer varestrømmene, og dermed bidrar til riktige grunnlag for innkreving av toll og avgifter. 

Juridiske fagmiljø i Tolletaten

Tolletaten har et bredt spekter av juridiske oppgaver knyttet til sin oppgaveportefølje, og har gode muligheter for jurister. Oppgavene er mange og varierte, og det kreves kunnskap innenfor flere ulike lovverk. Viktigst er selvfølgelig vareførselsloven og tollavgiftsloven med tilhørende forskrifter. Arbeidsoppgavene krever også kunnskap om bl.a. skattelovgivningen, internasjonale rett, personvernregelverket og samarbeidende aktører sitt regelverk om restriksjoner knyttet til inn- og utførsel av varer. 

Det jobber jurister i flere ulike divisjoner og avdelinger i Tolletaten, men noen har særskilt fokus på juridisk arbeid. Det er Juridisk seksjon i Vareførselsdivisjonen (lokalisert i Bergen), Juridisk seksjon i Grensedivisjonen (lokalisert i Moss) og Juridisk stab (lokalisert i Oslo). Juridisk stab består av avdeling for internasjonale avtaler, Rettsavdelingen og Utviklingsavdelingen. 

Juridisk seksjon i Vareførselsdivisjonen er lokalisert i flotte nye lokaler i Solheimsgaten 13 i Bergen. Seksjonen består av 16 medarbeidere, inkl. seksjonssjef. Det er 10 jurister og 5 ansatte med tollfaglig bakgrunn. Seksjonen er Vareførselsdivisjonens nasjonale enhet for regelverks- og prosedyreutvikling. Arbeidsoppgavene er varierte. Seksjonen har bl.a. ansvaret for oppfølgningen av 13 samarbeidende aktører, herunder Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet. Videre har seksjonen ansvar for å yte juridisk bistand til eksterne aktører og til øvrige avdelinger i Vareførselsdivisjonen. Vi samarbeider tett med juridisk seksjon i Grensedivisjonen og Juridisk stab.

Har du lyst til å jobbe med folkerett og internasjonale spørsmål i et sterkt fagmiljø?

Da kan UDs rettsavdeling være noe for deg. Rettsavdelingen i UD er landets ledende fagmiljø på praktisk folkerett og regjeringens sentrale rådgivingsorgan for folkerettslige spørsmål. Avdelingens ansvarsfelt spenner over hele spekteret av folkerettslige problemstillinger, og avdelingen bistår også i noen grad med vurderinger av internrettslige problemstillinger, primært innenfor forfatnings- og forvaltningsrettens område. Avdelingen har i underkant av 40 medarbeidere og er inndelt i tre seksjoner med ulike faglige ansvarsområder.

Rettsavdelingen bistår øvrige avdelinger i departementet så vel som andre deler av sentralforvaltningen med folkerettslige vurderinger. Avdelingen har også et selvstendig ansvar for enkelte prosesser der de folkerettslige aspektene dominerer, bl.a. forhandlinger av enkelte mellomstatlige avtaler og deltakelse i møter og prosesser der folkerettslige tema står sentralt. Sammen med Regjeringsadvokaten opptrer avdelingens medarbeidere som Norges agenter for bl.a. EFTA-domstolen.

Rettsavdelingen rekrutterer 1-3 saksbehandlere 1-2 ganger i året, i tillegg til at jurister som kommer inn på UDs aspirantopptak kan få tjeneste i avdelingen.  For å få jobb hos oss må du ha norsk juridikum med godt resultat.

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen til over 20.000 jurister, advokater og juridiske studenter. Som studentmedlem får du gratis innbo- og ulykkesforsikring, samt Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet. Du får tilgang til alle de gode fordelene som ordinære medlemmer får, også muligheten til å delta på mange spennende arrangementer. Studentseksjonen jobber for å fremme jusstudenters interesser, og støtter deg fra første dag på studiet og gjennom hele karrieren.

Nettside: https://juristforbundet.no/student/.

Oversikt over JURKs rettsområder:

– Husleierett
– Utlendingsrett (UDI)
– Arbeidsrett
– Diskrimineringsrett
– Trygderett (Nav)
– Barnerett
– Ekteskapsrett
– Vold og mishandling
– Gjeldsrett

For studentene kan vi tilby et år som juridisk saksbehandler i JURK. Et år som saksbehandler i JURK, gir deg en unik praktisk erfaring som verdsettes høyt i arbeidslivet. Du får ansvar for egne klienter og mulighet til å hjelpe kvinner som virkelig trenger det. Som saksbehandler vil du jobbe med både privatpersoner, advokater og det offentlige som motpart. Du får i tillegg representere dine klienter i forliksrådet, husleietvistutvalget, samt i forhandlingsmøter. Dette er verdifull erfaring å ha med seg videre i arbeidslivet. Du får også mulighet til å påvirke rettstilstanden gjennom blant annet å skrive artikler og høringsuttalelser, og drive lobbyvirksomhet rettet mot politikere.

Jussgruppen Wayback tilhører den ideelle stiftelsen Wayback Bergen. Vi besøker fengslene rundt Bergen ukentlig for å gi juridisk bistand til de innsatte. Vi driver også med rettspolitisk arbeid som å skrive høringsuttalelser og artikler, og i tillegg arrangerer vi temakvelder og paneldebatter om fengselsrelaterte temaer. Gruppen består av ca. 25 jussstudenter fra UiB. Som rådgiver hos oss får du god erfaring i å praktisere juss, muligheten til å engasjere deg rettspolitisk, faglig påfyll, innsyn i fengselssystemet og mulighet til å delta på sosiale aktiviteter.

Vi søker etter nye juridiske rådgivere før sommerferien og juleferien. Mer informasjon om dette blir lagt ut på vår instagram @jussgruppenwayback og på vår facebook «JWB – Jussgruppen Wayback

Vi er et gratis rettshjelptiltak drevet av viderekomne jusstudenter tilknyttet UiB. 

Jussformidlingen skal gjennom kvalitetssikret saksbehandling yte gratis rettshjelp til enkeltpersoner, særlig de som trenger det mest! I tillegg til gratis rettshjelp driver Jussformidlingen med rettsopplysende og rettspolitisk 
arbeid. Dette gjør vi blant annet gjennom å holde foredrag, skrive høringsuttalelser og stå på stand.

Studenttilbud:

Hva du må vite før du søker 

Vi tilbyr jusstudenter stilling som saksbehandler hos oss! Vi ser ikke på karakterer, og vektlegger dine personlige egenskaper og din motivasjon.

Vi ansetter 22 saksbehandlere hvert år, der 10 stykker ansettes vanligvis i mai, og 12 stykker ansettes vanligvis i oktober.

Saksbehandlerne er studenter i sluttfasen av studiene ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Det kreves at jusstudenten har fullført 3. året.

At studentene i innspurten av sluttfasen på studiet tar del i det praktiske liv på denne måten, har vist seg å øke den enkeltes kvalifikasjoner med hensyn til selvstendig juridisk problemløsning. Saksbehandlerne hjelper ikke bare sine klienter, men får også selv verdifull erfaring som rettshjelpere. Etter endt periode hos Jussformidlingen, har studentene arbeidet med minst 20 saker, samt ytt telefonisk bistand og skrevet to juridiske artikler. Dette gir dem et solid fundament for deres videre utvikling som jurister. I tillegg til unik og verdifull erfaring, kan det etter fullført arbeidsperiode på 12 måneder hos oss gi uttelling som et spesialemne på 30 studiepoeng dersom studenten leverer en rapport til vurdering ved fakultetet. 

Vår saksbehandling! 

Som saksbehandler hos oss vil du få tildelt ansvar for dine egne saker. Dette gir deg en god mulighet til å utvikle dine ferdigheter i møte med både klient og motpart i en rettslig tvist. Arbeidet vårt blir gjennomgående kvalitetssikret, slik at du alltid vil ha en kollega ved deg som både vil diskutere og hjelpe deg med å løse ulike spørsmål og problemstillinger du møter på. Når du skriver et rettslig brev, vil dette gjennomleses av to kolleger, og til slutt må brevet godkjennes i et møte med enda flere kolleger, i tillegg en utdannet jurist som jobber på fakultetet. I saker der du har skrevet et brev til motpart, vil du få muligheten til å følge opp saken så langt vi kan strekke oss. Dette innebærer at du kan bistå som prosessfullmektig for din klient blant annet i Trygderetten, Husleietvistutvalget og Forliksrådet. Du kan også få muligheten til å delta i forhandlingsmøte mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som representant for vår klient. 

Kom på ALD for å møte våre hyggelige ansatte på stand!

Dersom du ikke kan vente, kan du gjerne ta kontakt med oss på sosiale medier eller sende en e-post til marked@jussformidlingen.no dersom du har spørsmål og er interessert!

Link til nettsiden: https://jussformidlingen.no/.

Jussbuss er et studendrevet rettshjelpstiltak som bistår noen av de mest sårbare gruppene i samfunnet med å få håndhevet sin rett. Vi arbeider også rettspolitisk. Vi ansetter 12 medarbeidere hvert semester og man må ha fullført 2. studieår for å søke. Søknadsfristen er 1. mai.

Om ICJ-Norge

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) er en nasjonal avdeling av International Commission of Jurists (ICJ).

ICJ Genève

International Commission of Jurists (ICJ) er en ideell internasjonal organisasjon med sekretariat i Genève, stiftet i 1952. Organisasjonen var den første internasjonale frivillige organisasjon (NGO) med oppgave å forsvare rettsstat («rule of law») og universelle menneskerettigheter («human rights»).

ICJ består ved siden av sekretariatet med en rekke faglig kompetente jurister og en administrasjon ledet av ICJs Secretary General, Sam Zarifi, av selve Kommisjonen (60 fremstående jurister fra alle verdensdeler), og et 80-talls avdelinger i like mange land. Kommisjonærenes arbeid for menneskerettigheter er internasjonalt anerkjent; de representerer kun seg selv, ikke landene de kommer fra. De avspeiler et geografisk mangfold og verdens ulike rettssystemer. 

ICJ-Norge

ICJ-Norge ble stiftet i 2008, og arbeider for å fremme ICJs formål i Norge og – i samarbeid med ICJs øvrige organisasjon – internasjonalt. Vår målsetting er å fremme og beskytte menneskerettigheter, demokrati og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets og utsatte gruppers grunnleggende rettigheter og friheter og fremme domstolenes, påtalemyndighetens og advokatyrkets uavhengighet og alle staters gjennomføring av forpliktende internasjonale standarder.

Studenttilbud

Studenter som ønsker å engasjere seg kan gjøre dette ved å kontakte ICJ-studentnettverkene via deres facebooksider. 

Hva er ESA?
EØS-tilsynet ESAs rolle er å sikre at Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og
etterlever EØS-avtalen. ESA fører kontroll med statene for å ivareta et rettferdig
indre marked og sunn konkurranse innenfor hele EØS-området. ESAs viktigste
funksjon er å beskytte og ivareta EØS-rettighetene til enkeltpersoner og bedrifter.
Hvert år inviterer ESA junioreksperter til å tilbringe ett år i Brussel. Les mer på
nettsiden https://www.eftasurv.int/

EFTA-domstolen tolker og anvender EØS-rett med virkning for EØS-EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. EØS-rett omfatter alle områder som berøres av EØS-avtalen. De siste årene har domstolen blant annet behandlet saker om oppholdsrett, annerkjennelse av utdannelse fra andre EØS-land, overtredelse av konkurransereglene, statsstøtte offentlige anskaffelser, skatterett, markedsmisbruk, urimelig handelspraksis og mye mer.

Domstolen avsier rådgivende uttalelser om tolkningen av EØS-rett som svar på spørsmål fra norske, islandske og liechtensteinske domstoler, dømmer i saker hvor EFTAs overvåkningsorgan mener at et av landene ikke har overholdt sine forpliktelser etter EØS-avtalen, og dømmer i saker mot ESA og om gyldigheten av ESAs vedtak.

Det norske kabinett ved domstolen tar årlig imot to til tre traineer. Norske traineer i domstolen jobber tett med den norske dommeren og hans utredere. Arbeidet innebærer å bistå dommeren og utrederne i arbeidet med å forberede og utrede sakene som står for domstolen, jobbe med utkast til disse, og å ta imot besøk.  Som trainee i domstolen får man en unik mulighet til å jobbe med og tilegne seg kunnskap om EØS-rett i et internasjonalt miljø i Luxembourg.

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som ivaretar forbrukervernet gjennom å håndheve lover og regler, og som bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt.

Vi forebygger og stopper ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere. Verktøyene vi bruker er blant annet veiledning, informasjon og dialog med næringsdrivende, samt økonomiske sanksjoner.

Forbrukertilsynet har også ansvaret for det offentlige tvisteløsningstilbudet på forbrukerrettens område. Vi tilbyr nøytral mekling, både mellom privatpersoner og mellom forbrukere og næringsdrivende. Forbrukertilsynet har også sekretariatsfunksjon for Forbrukerklageutvalget, som innebærer forberedelse av saker for utvalget. Forbruker Europa har ansvaret for arbeidet med grensekryssende saker innen EØS-området.

Vi har rundt 120 ansatte. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn med både tilsyns- og tvisteløsningsoppgaver. Vi har også kontorer i Stavanger, Tromsø og Longyearbyen med tvisteløsningsoppgaver.

Vi tilbyr følgende:  

 • Studentplass gjennom praksisordning ved UiT og UiO
 • Trainee (4/6 ukers opphold) 
 • Skriveplass for masteroppgave

Link til nettsiden vår: https://www.forbrukertilsynet.no/

Barnas jurist og Gatejuristen

Barnas jurist og Gatejuristen rekrutterer studenter som er ferdig med 2. studieår til å jobbe frivillig hos oss én dag i uken. Engasjementet varer minst ett år, men gjerne lenger. Gatejuristen yter gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt rusproblemer. Barnas jurist yter gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. Vi er ett felles kontor som jobber for å bedre rettssikkerheten for de to målgruppene. Som frivillig i rettshjelptiltakene får du erfaring med juss i praksis, klientkontakt, å representere klienter, saksbehandling og jobbe med meningsfullt arbeid.

Vi jobber med (nesten) alle rettsområder som for eksempel husleierett, trygderett, sosialrett, gjeld, helserett, utlendingsrett, utdanningsrett, strafferett, erstatningsrett og mer.

Konkurransetilsynet sitt samfunnsoppdrag er å sikre konkurranse som er til fordel for forbrukerne og næringslivet. Gjennom håndheving av konkurranseloven skal tilsynet avdekke konkurranseskadelig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Tilsynet vurderer også om fusjoner og oppkjøp kommer forbrukerne til gode. Konkurransetilsynet deltar aktivt i internasjonalt samarbeid innen sine fagområder. Konkurransetilsynet har i 100 år sørget for tilsyn med norsk næringsliv, og har i dag rundt 115 ansatte i nye og moderne lokaler i Zander Kaaes gate 7 i Bergen. For mer informasjon se www.kt.no.

Studenttilbud:

 • Traineeopphold

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et uavhengig offentlig organ, som skal fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge. Hos NIM får du arbeide med interessante problemstillinger innenfor menneskerettighetsfeltet sammen med kollegaer med høy faglig kompetanse. NIM tilbyr praktikantstillinger med 4–6 ukers varighet og skriveplasser for masterstudenter. Arbeidssted: Oslo eller Kautokeino.

KS-Kommunesektorens organisasjon er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. KS har hovedkontor i Oslo, 16 kontorsteder i åtte regioner og et kontor i Brussel.

Kommune-Norges advokatkontor

KS Advokatene er KS’ advokatkontor. Kontoret yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand utføres det medlemsservice og interessepolitisk arbeid. Med 25 advokater er KS Advokatene et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige.

KS tilbyr hvert semester:

· Traineeopphold hos KS Advokatene

· Seks masteroppgave-stipend á 25 000 kroner

· Opphold som kveldssekretær

· Skriveplass

Kompetanseområder:

· Anskaffelser og offentlig støtte

· Arbeidsliv

· Eiendomsskatt, skatt og avgift

· Erstatningsrett

· Fast eiendom

· Helse, sosial og stønader

· IKT og personvern

· Kommunalrett

· Kontrakter

· Natur og miljø

· Offentlighet

· Selskaper

· Skole og barnehage Hjemmeside:
https://www.ks.no/ks-advokatene/

Eiendomsavdelingen i Etat for bygg og eiendom

Etat for bygg og eiendom er en av Norges største bygg- og eiendomsforvaltere med ca. 500 ansatte som forvalter, drifter og vedlikeholder bygg- og eiendomsmassen. Eiendomsavdelingen representerer Bergen kommune som grunneier og eiendomsbesitter, med arbeidsoppgaver av først og fremst privatrettslig karakter. Hos oss vil du få varierte og utfordrende oppgaver knyttet til kommunens forvaltning av egne eiendommer. Arbeidet omfatter juridisk saksbehandling vedrørende fast eiendoms rettsforhold og er utpreget selvstendig. Avdelingens sakstilfang er komplekst og omfatter blant annet saker vedrørende:

 • Kontraktsforhandlinger
 • Avtalerett
 • Salg av eiendom
 • Grunnerverv
 • Eiendomsutvikling
 • Tingsrettslige problemstillinger
 • Tomtefeste
 • Innleie av administrasjonslokaler
 • Utleie
 • Eiendomsregister

Vi søker deg som er engasjert, brenner for faget og trives med selvstendige oppgaver. Hos oss vil du få spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø der det tilrettelegges for både faglig og personlig utvikling.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ein spennande arbeidsplass som høyrer til i Førde i Sunnfjord.

På huset jobbar i overkant av 80 engasjerte kollegaer innan mange forskjellege fagfelt. Vi er éin samla arbeidsplass, men består av to tilsyn: Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet.

Samfunnsoppdraget vårt er å sikre ansvarlege pengespel, ei sterk frivilligheit og trygge stiftelsar. Det betyr blant anna at vi skal passe på at norske stiftelsar og norske pengespeltilbydarar driv i samsvar med lova. Og vi skal stenge dei ulovlege tilbydarane ute frå Norge. Dessutan forvaltar vi fleire støtteordningar til frivillige lag og organisasjonar, og fører tilsyn med blant anna Grasrotandelen til Norsk Tipping.

Resultatet av det vi gjer? Mindre negative konsekvensar for speleavhengige nordmenn, at glade barn kan trikse på fotballbaner, ete kiosk-vaflar og ha sosiale møteplassar. Stiftelsar som jobbar med formålet og gir tilbake til samfunnet i form av aktivitetar og økonomisk støtte. Og det er berre litt av det. Om vi har ein jobb med meining? Ja!

Og dagens gladnyheit: Hos oss er det gode moglegheiter for jobb. Vi får stadig fleire arbeidsoppgåver og har dermed behov for folk. Så om du vil ha ein samfunnsnyttig arbeidsplass med kjekke kollegaer er det berre å ta kontakt. Om vi ikkje har ledig stilling ute akkurat no, vil vi oppmode deg om å gje oss ein lyd likevel. Kanskje det løyser seg?

Eurojuris Norge er en landsdekkende sammenslutning av 16 selvstendige advokatfirmaer og ca. 260 advokater som samarbeider tett både faglig og kommersielt. Du finner våre medlemsfirmaer både i de store byene og på mindre steder, fra Kristiansand i sør til Harstad i nord. De er alle opptatt av å finne, vinne og utvikle de rette talentene. Derfor arrangerer vi jevnlig samlinger og kurs der faglig utvikling og kunnskapsdeling er høyt prioritert.

Disse firmaene deltar på ALD 2023: 

 • Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund
 • Advokatfirma Tofte (Kristiansand)
 • Advokatfirmaet Ytterbøl & Co (Fredrikstad/Sarpsborg)
 • Svensson Nøkleby Advokatfirma (Drammen) 

Se hjemmesiden vår: eurojuris.no

Stiftelsen Lovdata har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Vi kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål. Vi har åpne sider med primære rettskilder som er tilgjengelig for alle, og Lovdata Pro, et arbeidsverktøy for profesjonelle brukere.

Lovdatas har lokaler i Oslo sentrum, der det jobber omkring 40 faste ansatte og 20 studentmedarbeidere i deltidsstillinger.

Dere studenter er den største brukergruppen vi har, og vi ønsker derfor å bli bedre kjent med dere!

Hvis du vil ha tips eller triks for å mestre arbeidsverktøyet ditt, eller om du har ønsker som kan forbedre brukeropplevelsen er du også hjertelig velkommen!

Hvis dere vil vite mer om hverdagen som digitaliseringsjurist, arbeidet med jussformidling eller hvordan en hverdag som studentansatt ser ut, er det bare å komme innom for en prat.

Diskrimineringsnemnda håndhever likestillings- og diskrimineringsregelverket. Vårt samfunnsoppdrag er å avgjøre saker om brudd på forbudene mot diskriminering, trakassering og gjengjeldelse. Nemnda er nøytral og jobber på mange måter som en domstol. Nemnda fatter juridisk bindende avgjørelser, og kan tilkjenne erstatning, oppreisning og gi pålegg med tilhørende tvangsmulkt.

Som jurist i sekretariatet i Diskrimineringsnemnda, er du med på å forberede saker for nemnda, og skrive utkast til avgjørelser etter nemndmøtene. Avgjørelsene i nemnda blir fattet av jurister som til daglig jobber som dommere, advokater, professorer og en rekke andre jurist-stillinger. I tillegg til å jobbe med nasjonal og internasjonal likestillings- og diskrimineringsrett, får du blant annet erfaring med arbeidsrett, forvaltningsrett og erstatningsrett. I tillegg jobber du med en rekke andre regelverk som er relevant i de sakene du behandler.

Vi holder til i Bergen og kan tilby et hyggelig miljø og dyktige kollegaer. Vi ønsker oss selvstendige jurister som er motiverte for å jobbe med faglig utfordrende spørsmål. 

Du kan lese om våre studentordninger på våre nettsider: www.diskrimineringsnemnda.no/ledige-stillinger  

Sivilombudet kontrollerer at den enkelte borger ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ombudet arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tillitten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene. Dette skjer både ved behandling av klager fra innbyggerne og gjennom egne undersøkelser. Sivilombudet har i tillegg et mandat fra FN med ansvar som nasjonal forebyggende mekanisme mot tortur.

Brønnøysundregistrene er en offensiv etat som jobber med å effektivisere, samordne og utvikle tjenester til nytte for hele Norge. Hos oss finner du flere av de viktigste registrene i landet. Vi vil at flere skal bruke dataene fra registrene våre, slik at vi sammen kan skape bedre og nye løsninger som samfunnet trenger. Hos oss får du jobbe med 430 dyktige og engasjerte kolleger i et lærevillig og uformelt miljø.

Studenttilbud; Sommerjobb og praksisplasser

Logo for Brønnøysundregistrene finner dere her: Logo – Brønnøysundregistrene (brreg.no)

Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan som avgjør trygde- og pensjonstvister. Vi behandler anker over vedtak om enkeltpersoners rettigheter og plikter etter blant annet folketrygdloven. Kjennelser fra Trygderetten kan bringes inn for lagmannsretten.

Trygderetten har som formål å sørge for en upartisk, rask og tillitsskapende ankebehandling. Hos oss jobber det både rettsfullmektiger og juridisk kyndige rettsmedlemmer. I tillegg har vi fagkyndige rettsmedlemmer med spesiell kompetanse innenfor medisin og attføring.

Som rettsfullmektig i Trygderetten får du:

 • Administrere egne ankesaker
 • Faglig fordypning
 • Jobbe tverrfaglig
 • Et godt arbeidsmiljø
 • En fleksibel arbeidshverdag
 • Praksis som kvalifiserer til advokatbevilling

Les mer om oss på www.trygderetten.no.

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 300 ansatte, hvorav ca. 20 % er jurister. Vi holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Eksempel på arbeidsoppgaver for våre medarbeidere er blant annet å gjennomføre tilsyn, behandle konsesjoner og utvikle, utrede og tolke lov- og regelverk. I tillegg har vi mye internasjonalt samarbeid.

Tre gode grunner til å jobbe i Finanstilsynet:

 • Bred kontaktflate mot ulike aktører i finanssektoren
 • Meningsfulle, interessante og varierte arbeidsoppgaver i et sterkt faglig miljø
 • Gode utviklingsmuligheter


Vi søker jevnlig etter nyutdannede og lyser også jevnlig ut studentstillinger for jurister.

Du finner mer informasjon og ledige stillinger på finanstilsynet.no/jobb-hos-oss/